• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Hiến pháp Thụy Sĩ
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể Văn phòng Quốc hội
Từ khóa
Năm xuất bản
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Hiến pháp Thụy Sĩ
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ