• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Quyền tư pháp - Cơ chế thực hiện và kiểm soát
Danh mục các bài viết

1. Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Những vấn đề đặt ra trong tình hình mới

2. Cơ chế thực hiện và kiểm soát quyền Tư pháp ở nước ta - thực tiễn và phương hướng hoàn thiện

3. Vị trí, vai trò của Tòa án trong tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền - Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện

4. Vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát trong cơ chế thực hiện và kiểm soát quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay - thực tiễn và phương hướng hoàn thiện

5. Vị trí, vai trò của Cơ quan điều tra trong cơ chế thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

6. Nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan bổ trợ tư pháp trong cơ chế phân công và kiểm soát quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

7. Nâng cao vị trí, vai trò của báo chí và các tổ chức xã hội trong việc giám sát quyền tư pháp ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền

8. So sánh cơ chế thực hiện, kiểm soát quyền tư pháp của Việt nam và các mô hình trên thế giới - một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...