• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hội thảo "Quyền hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bản chất và cơ chế thực hiện"
Danh mục các bài viết

1. Quyền hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Một số giải mã bước đầu.

2. Về cơ chế thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

3. Mối quan hệ giữa quyền hành pháp với quyền lập pháp ở Việt Nam hiện nay.

4. Quyền công tố của Viện kiểm sát theo tinh thần của Hiền pháp năm 2013.

5. Mối quan hệ giữa quyền tư pháp với quyền hành pháp ở Việt Nam hiện nay.

6. Vai trò của Thủ tướng Chính phủ trong quyền hành pháp (trên cơ sở Hiến pháp sửa đổi 2013).

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2013

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Thư viện Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...