• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo luật - Thực trạng và các giải pháp liên kết, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý
Danh mục các bài viết

1. Chuyên đề “Nhất thể hóa khoa học và đào tạo -Xu thế của đào tạo Luật ở Việt Nam thế kỷ XX”

GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

2. Chuyên đề “Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và các giải pháp liên kết, phối hợp bởi Viện Khoa học pháp lý”

TS. Nguyễn Thị Thuận - Phòng Quản lý Khoa học Đại học Luật Hà Nội

3. Chuyên đề “Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Khoa học pháp lý và Trường Đại học Luật - Tiềm năng và phương hướng nâng cao hiệu quả”

TS. Tô Văn Hòa - Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

4. Chuyên đề “Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học ở khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và mối liên kết, phối hợp trong hoạt động này với Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp”

TS. Trịnh Tiến Việt - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Chuyên đề “Sự tham gia của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật vào công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học pháp lý”

ThS. Cao Xuân Phong - Trưởng ban Nghiên cứu Pháp luật Quốc tế, Luật So sánh và Quyền con người, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

6. Chuyên đề “Nghiên cứu khoa học tại Học viện Tư pháp - Thực trạng và giải pháp liên kết, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý”

TS. Nguyễn Thanh Phú - Giám đốc TT Thông tin và nghiên cứu khoa học, Học Viện Tư pháp

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Ha Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1