• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Chế độ kinh tế trong Hiến pháp năm 1992. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.
Danh mục các bài viết

STT

NỘI DUNG THAM LUẬN

TÁC GIẢ

1

Những phân tích và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Chương Chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992.

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

2

Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về việc xác định chế độ kinh tế theo Cương lĩnh năm 2011 và các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI.

PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ

3

Các hình thức sở hữu và việc hiến định các hình thức sở hữu ở Việt Nam.

PGS.TS. Dương Đăng Huệ

4

Sở hữu toàn dân và hiến định sở hữu toàn dân ở Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

5

Chế độ quản lý tài sản của nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước.

PGS.TS. Trần Đình Thiên

6

Các thành phần kinh tế và hiến định các thành phần kinh tế.

GS.TS.Nguyễn Đình Hương

7

Hiến định vai trò của nhà nước trong quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế.

TS. Lê Xuân Bá

8

Các quy luật của nền kinh tế thị trường và yêu cầu hiến định quyền tự do kinh tế và bảo vệ cạnh tranh phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong Hiến pháp sửa đổi.

TS. Đinh Thị Mỹ Loan

9

Hiến định vấn đề điều tiết thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội trong Hiến pháp.

TS. Nguyễn Hữu Dũng

10

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hiến định về yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong Hiến pháp

TS. Nguyễn Thị Dung

11

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp Liên bang Nga và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

TS. Vũ Thị Lan Anh

12

Hiến định chế độ kinh tế: mô hình và phương thức trong hiến pháp của một số nước.

TS. Nguyễn Văn Cương

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...