• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Vai trò của pháp luật đối với việc đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của công dân đối với các dịch vụ an sinh xã hội
Danh mục các bài viết

1. Hệ thống các dịch vụ an sinh xã hội và vai trò của hệ thống này trong đảm bảo sự phát triển xã hội và tiến bộ xã hội

TS. Lưu Bình Nhưỡng - Quyền Chánh Văn phòng, Tổng cục Thi hành án

2. Quan hệ giữa điều kiện kinh tế - xã hội với pháp luật về an sinh xã hội

TS. Võ Đình Toàn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

3. Vấn đề tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội của người dân khu vực nông thôn: thực trạng và các giải pháp hoàn thiện

TS. Bùi Văn Dự - Văn phòng Chính phủ

4. Tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội của người nghèo tại khu vực đô thị: thực trạng và các giải pháp hoàn thiện

ThS. Lưu Quang Tuấn - Viện Khoa học Lao động và Xã hội

5. Pháp luật trong việc đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của công dân đối với các dịch vụ an sinh xã hội

ThS. Trần Thị Quang Hồng - Viện Khoa học pháp lý

6. Dịch vụ an sinh xã hội ở một số quốc gia trên thế giới: thực trạng và định hướng phát triển

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu - Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội

7. Thực trạng pháp luật về các dịch vụ an sinh xã hội ở Việt Nam trong việc đàm bảo sự tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ an sinh xã hội

TS. Nguyễn Hữu Dũng - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1