• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, câu lạc bộ về pháp luật và hòa giải
Danh mục các bài viết

1. Khái quát về việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, câu lạc bộ pháp luật và hòa giải - thực trạng và kiến nghị

2. Tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thông qua hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh Hà Giang – thực trạng và kiến nghị

3. Việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thông qua hoạt động hòa giải tại tỉnh Cao Bằng – thực trạng và kiến nghị

4. Tiếp cận pháp luật của người dân cơ sở thông qua hoạt động hòa giải – thực trạng và kiến nghị 

5. Việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thông qua hoạt động câu lạc bộ pháp luật - thực trạng và kiến nghị

6. Việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thông qua hoạt động câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Bình - thực trạng và kiến nghị

7. Việc tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường, thị trấn thong qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động - thực trạng và kiến nghị

8. Việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thong qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động ở Quảng Ninh

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hải Phòng
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1