• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Một số vấn đề lý luận về thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội
Danh mục các bài viết

1. Một số vấn đề lý luận về thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

Ban tổ chức Hội thảo

2. Mối quan hệ giữa phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội với thể chế xã hội

Lê Đăng Doanh

3. Thể chế xã hội và dân chủ

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

4. Mối quan hệ, tác động qua lại giữa thể chế xã hội với thể chế chính trị và văn hoá

TS. Hoàng Thị Ngân - Văn phòng Chính phủ

5. Phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội và thể chế xã hội

TS. Nguyễn Minh Đoan - Đại học Luật Hà Nội

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2009

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...