• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Điều chỉnh pháp luật về môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng pháp luật Việt Nam
Danh mục các bài viết

1. Đánh giá hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường và phương hướng hoàn thiện

PGS.TS. Hoàng Thế Liên

                                                                              Thứ trưởng Bộ Tư pháp

2. Một số ý kiến về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật môi trường

                                       

                                                    PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Viện Nhà nước và Pháp luật

 

3. Một số suy nghĩ ban đầu về mối quan hệ giữa Luật môi trường và pháp luật hành chính, hình sự và thương mại

 

TS Phạm Duy Nghĩa

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

4. Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường

Phùng Văn Vui- Hoàng Kim Chi

Cục Bảo vệ Môi trường

5. Một số suy nghĩ bước đầu về nội luật hóa các quy định pháp luật môi trường quốc tế  tại Việt Nam

TS. Lê Thành Long

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

6. Tổ chức các cơ quan bảo vệ môi trường của một số nước và kinh nghiệm xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường của Trung Quốc

Ths Tạ Đình Thi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

7. Cơ cấu tổ chức cơ quan bảo vệ môi trường và hệ thống pháp luật môi trường của các nước ASEAN

TS. Phan Trung Lý

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc Hội

8. Tổng quan về pháp luật môi trường quốc tế

TS. Trương Mạnh Tiến

Vụ trưởng vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Từ khóa
  • Môi trường
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...