• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí ở Việt Nam hiện nay
Mã số luận văn 6.01.05
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
  • Môi trường
Người thực hiện Đặng Hoàng Sơn
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trường Đại học Luật Hà Nội
Số lượng ...