• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Mã số luận văn 62 38 01 01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Trần Quốc Bình
Nơi bảo vệ Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm bảo vệ

2011

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin -Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1