• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Cơ chế điều chỉnh pháp luật trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật quốc tế
Người thực hiện Hoàng Phước Hiệp
Nơi bảo vệ Học viện Hành chính Quốc gia
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...