• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi nilông thân thiệnvới môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang - Phân hiệu trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 2
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1