Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1 VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ TS.Nguyễn Thị Thu Thủy, Viện Nhà nước và Pháp luật. Ths.Lê Hải An, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, Bộ Công Thương Nhà nước và Pháp luật 08/2017
2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO LƯU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ TS.Nguyễn Toàn Thắng, Đại học Luật Hà Nội Ths. Mạc Thị Hoài Thương, Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 08/2017
3 NHỮNG BẤT CẬP VỀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CON NUÔI TRONG LUẬT NUÔI CON NUÔI NĂM 2010 TS.Nguyễn Phương Lan, Trường Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 08/2017
4 PHÁP LUẬT VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TS.Bùi Đức Hiển, Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 08/2017
5 MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CĂN CỨ THEO CAM KẾT WTO NCS.Đào Thị Thu Hằng, Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 08/2017
6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ CHẾ PHÁP LÝ BẢO HỘ CÔNG DÂN TRONG NƯỚC Ở VIỆT NAM TS.Phan Thanh Hà, Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 08/2017
7 VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TS.Nguyễn Linh Giang, Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 08/2017
8 CHỨC NĂNG TƯ VẤN CỦA TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂN VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM Ths.Nguyễn Tiến Đức, Viện Nhà nước và Pháp luật. Ths.Phạm Hồng Nhật, Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 08/2017
9 NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VÀ THỎA ĐÁNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ QUỐC GIA TIẾP NHẬN ĐẦU TƯ Ths.Nguyễn Thu Dung, Viện Nhà nước và Pháp luật; Ths.Cao Thị Lê Thương, Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 08/2017
10 TIẾP NHẬN PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI: NHÌN TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM TS.Nguyễn Văn Cương, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp Nhà nước và Pháp luật 08/2017