Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1 Một số góp ý cho dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính ThS. Nguyễn Hoàng Yến - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng - Đại học Tây Đô Nhà nước và pháp luật 3
2 Ý thức pháp luật trong cơ chế thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn PGS. TS. Trịnh Đức Thảo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Hoàng Minh Hội - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 2
3 Ý thức pháp luật trong cơ chế thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn PGS. TS. Trịnh Đức Thảo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Hoàng Minh Hội - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật 2
4 Việt Nam và việc áp dụng pháp luật về chống bán phá giá ThS. Nguyễn Thu Hương - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 12
5 Xác định địa điểm trọng tài trong tố tụng trọng tài thương mại quốc tế TS. Trần Việt Dũng - Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 12
6 Một số góp ý cho Dự thảo Luật về Hội Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp Nhà nước và Pháp luật 11
7 Một số góp ý về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) TS. Võ Thị Kim Oanh - Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; ThS. Lê Thị Thùy Dương - Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nhà nước và Pháp luật 11
8 Vướng mắc trong việc thực hiện Điểm b Khoản 3 Điều 17 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và kiến nghị giải pháp Hoàng Quảng Lực - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình Nhà nước và Pháp luật 10
9 Một số bất cập trong áp dụng pháp luật về bạo trợ xã hội đối với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay ThS. Hoàng Kim Khuyên - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 10
10 Xây dựng tiêu chuẩn về "Quyền của người dân tộc thiểu số" - Hướng tiếp cận cho nghiên cứu lý luận tại Việt Nam NCS. Đỗ Mạc Ngân Doanh - Sở Khoa học và công nghệ, tỉnh Tuyên Quang Nhà nước và Pháp luật 10