Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1 Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và lực lượng Cảnh sát biển theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam ThS. Ngô Văn Vịnh - Bộ môn Pháp luật, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI Nhà nước và Pháp luật 4
2 Những điểm mới trong nội dung các quy định về tài nguyên và môi trường của Hiến pháp sửa đổi PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến Nhà nước và Pháp luật 4
3 Mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi TS. Hoàng Văn Tú - Viện Nghiên cứu lập pháp Nhà nước và Pháp luật 4
4 Chính quyền địa phương trong Hiến pháp sửa đổi PGS. TS. Vũ Thư - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 4
5 Nguyên tắc nội luật hoá các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên TS. Nguyễn Thị Thuận - Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 4
6 Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế TS. Lê Mai Thanh - Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật 4
7 Một số vấn đề về kiểm soát tập trung kinh tế của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm chung từ một số quốc gia TS. Trần Thị Thu Phương - Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại Nhà nước và Pháp luật 4
8 Khái niệm bảo đảm pháp lý quyền tiếp cận thông tin Lê Thị Hồng Nhung Nhà nước và Pháp luật 4
9 Về khái niệm văn hóa pháp luật TS. Ngọ Văn Nhân - Trường Đại học Luật Hà Nội Nhà nước và Pháp luật 4
10 Nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn Bùi Đức Giang - Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC & NCS khoa Luật, Đại học Paris 2 Panthéon Assas, Pháp Nhà nước và Pháp luật 4