Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1 Bất cập trong các quy định về chủ thể sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 Nguyễn Thị Nga, PGS.TS., Khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
2 Xử lý kết quả đối thoại trong tố tụng hành chính Nguyễn Hoàng Yến, ThS., Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
3 Rào cản pháp lý trong huy động, tiếp cận nguồn lực về vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp Phạm Thị Giang Thu, PGS.TS., Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
4 Bảo vệ lao động nữ nhằm mục tiêu bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam Lê Thị Hoài Thu, PGS.TS., Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
5 Chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu Thái Vĩnh Thắng, GS.TS., Đại học luật Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
6 Hiệu quả pháp luật doanh nghiệp Nguyễn Như Phát, PGS.TS., Viện Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
7 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện Phan Thành Nhân, ThS., Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đỗ Thị Nhung, ThS., Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhà nước và Pháp luật 12/2018
8 Nguyên tắc "biên độ đánh giá" đối với các quốc gia trong án lệ của Tòa án nhân quyền Châu Âu TS.Nguyễn Linh Giang, Viện Nhà nước và pháp luật Nhà nước và Pháp luật 12/2018
9 Giải pháp hoàn thiện các điều kiện thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS., Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà nước và Pháp luật 11/2018
10 Bất cập và hướng hoàn thiện quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 Châu Hoàng Thân, ThS., Khoa Luật, trường Đại học Cần Thơ. Nhà nước và Pháp luật 11/2018