• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Sổ tay Kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể
Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Năm xuất bản 2011
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Sổ tay Kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật / Hoàng Thế Liên (chủ biên), Nguyễn Quốc Việt...
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành H.: Tư pháp, 2011
Mô tả vật lý 663 tr., 24 cm
Thông tin tùng thư
Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin DĐH
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ S