• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Bàn về hệ thống pháp luật
Danh mục các bài viết

Chuyên đề 1: Pháp luật và bản chất của pháp luật

- TS. Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- TS. Nguyễn Văn Hiển - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp.

Chuyên đề 2: Hệ thống pháp luật - Các quan niệm, cách tiếp cận và một số kiến nghị đối với hệ thống pháp luật Việt Nam

- TS. Nguyễn Văn Hiển - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- ThS. Hoàng Công Dũng - Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp.

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Hiển
Số xuất bản 01/2014
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 5