Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
1 Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của các tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

2 Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và xử lý thông tín báo chí cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

3 Nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học pháp lý
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2019

4 Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2018

5 Những quy định pháp luật mới về tư pháp quốc tế
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

6 Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và những vấn đề pháp lý đặt ra
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

7 Những định hướng, chính sách lớn của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

8 Thực trạng pháp luật và thực tiễn cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

9 Hoàn thiện cơ chế bảo hiến theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017

10 Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017