Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
1 Tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, câu lạc bộ về pháp luật và hòa giải
  • Bộ Tư pháp
Hải Phòng

2012

2 Vai trò của pháp luật đối với việc đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của công dân đối với các dịch vụ an sinh xã hội
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

3 Chế độ kinh tế trong Hiến pháp năm 1992. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2012

4 Hoàn thiện báo cáo rà soát Luật Thương mại
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2011

5 Xã hội hóa hoạt động công chứng sau gần 5 năm triển khai Luật Công chứng
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

6 Nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo luật - Thực trạng và các giải pháp liên kết, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Ha Nội

2011

7 Quản lý hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

8 Nhận diện những giá trị và thách thức của việc “tư pháp hoá” các biện pháp xử lý hành chính khác
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

9 Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tính hiệu quả của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

10 Hội thảo "Quyền hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bản chất và cơ chế thực hiện"
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2013