Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
1 Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Hiến pháp năm 2013
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2 Thực thi quyền và chủ quyền đối với vùng biển nhìn từ pháp luật chuyên ngành

3 Đánh giá các kết quả nghiên cứu của Ngành tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn 2000 - 2010
Hà Nội

2011

4 Kinh nghiệm ban hành quyết định hành chính của Cộng hòa Pháp
Hà Nội

2012

5 Khía cạnh pháp lý của vấn đề bào tồn đa dạng văn hóa

6 Quy trình xây dựng, đánh giá, phê duyệt chính sách trong dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật
  • Bộ Tư pháp
Hà Nội

2014

7 Những giải pháp pháp lý cơ bản của việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện xã hội chính sách và pháp luật của nhà nước
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

8 Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
Hà Nội

2016

9 Đánh giá kết quả cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 trong các dự án luật
Thanh Hóa

2016

10 Thực tiễn và thách thức chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu