Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
1 Mô hình cơ quan quốc gia bảo vệ quyền con người, kinh nghiệm của các nước châu âu và đề xuất mô hình cho Việt Nam
  • Bộ Tư pháp
Hà Nội

2016

2 Quyền tiếp cận thông tin - Một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị với Việt Nam
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2015

3 Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 – Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn (Phiên 2)
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2016

4 Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 – Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn (Phiên 1)
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2016

5 Mối quan hệ giữa pháp luật và công lý – Lý luận và thực tiễn
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2015

6 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo, bồi dường thư viện và nghiên cứu khoa học
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2015

7 Thanh niên Bộ Tư pháp với hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý trong giai đoạn hiện nay
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2015

8 Những vấn đề pháp lý đặt ra khi xây dựng khu hành chính - kinh tế
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2015

9 Cơ chế kiểm soát giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2019

10 Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của các tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2017