Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
1 Điều chỉnh pháp luật về môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng pháp luật Việt Nam
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2 Một số vấn đề lý luận về thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2009

3 Một số vấn đề lý luận về khung pháp luật môi trường ở Việt Nam
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

4 Thể chế xã hội phi chính thức và cơ chế điều chỉnh, tác động của nó đối với quá trình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2009

5 Tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, câu lạc bộ về pháp luật và hòa giải
  • Bộ Tư pháp
Hải Phòng

2012

6 Vai trò của pháp luật đối với việc đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của công dân đối với các dịch vụ an sinh xã hội
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

7 Chế độ kinh tế trong Hiến pháp năm 1992. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2012

8 Hoàn thiện báo cáo rà soát Luật Thương mại
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2011

9 Xã hội hóa hoạt động công chứng sau gần 5 năm triển khai Luật Công chứng
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011

10 Nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo luật - Thực trạng và các giải pháp liên kết, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Ha Nội

2011