• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TVV ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của ngành Tư pháp
Danh mục các bài viết

Nội dung

Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trí về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Tham luận: Tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030.

Tham luận: Tổng kết công tác quản lý nhà nước về luật sư, công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại và việc thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030.

Tham luận : Tổng kết công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030.

Tham luận: Tổng kết công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hình sự đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030

Tham luận: Tổng kết công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật dân sự đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hương, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030

Tham luận: Tổng kết công tác trợ giúp pháp lý và việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp từ năm 2005 đến nay, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030.

 

Tham luận: Tổng kết công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp từ năm 2005 đến nay

Tham luận: Tổng kết công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030

Tham luận: Tổng kết công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu CCTP từ năm 2005 đến nay; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030.

Tham luận: Đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị

Một số kế hoạch triển khai

m 9

1. Kế hoạch 01-KH/BCĐ ngày 22/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết nghị quyết số 49-NQ/TW về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

2. Kế hoạch số 107-KH/BCS ngày 17/6/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

 

 

Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2019

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...