Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý Bộ Tạ Thị Minh Lý, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

2004

2 Mô hình tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay Bộ Tạ Thị Minh Lý

1999

3 Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về khung pháp luật môi trường Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

4 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam Bộ PGS. TS. Hoàng Thế Liên

2005

5 Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Bộ TS. Phạm Quý Tỵ

2002

6 Mô hinh tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay Bộ Tạ Thị Minh Lý

1999

7 Xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự Việt Nam Bộ GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

2014

8 Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ đăng ký bất động sản tại Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2005

9 Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999 Cơ sở TS. Phạm Văn Lợi

2001

10 Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2007