Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ quyền con người Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2009

2 Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean Bộ TS. Tô Văn Hòa

2012

3 Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay Nhà nước TS. Dương Thanh Mai

4 Đề án kiện toàn mô hình tổ chức và đội ngũ cán bộ thi hành án để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008 Bộ PGS.TS. Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp

2010

5 Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập Bộ PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

2009

6 Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Bộ TS. Lê Thành Long, Bộ Tư pháp

2009

7 Nghiên cứu giải pháp chống rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam Bộ TS. Bùi Xuân Nhự, Trường Đại học Luật Hà Nội

2008

8 Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ giáo trình chuẩn cho Đại học Luật Bộ GS.TS. Lê Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp

2004

9 Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện chế định về tội phạm và hình phạt hướng tới việc sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu mới Bộ ThS. Nguyễn Công Hồng, Vụ Pháp luật Hành chính - Hình sự, Bộ Tư pháp

2007

10 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống hoá các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp Bộ PGS.TS. Phan Hữu Thư

2010