Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp Bộ TS. Trần Mạnh Đạt

2012

2 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất Bộ TS. Lê Thành Long

2012

3 Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế Bộ TS. Nguyễn Minh Khuê

2011

4 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

5 Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng Bộ TS. Trần Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự

6 Nghiên cứu so sánh cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Bộ Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý)

7 Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến Bộ ThS. Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp

8 Các giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ hiện nay Bộ TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

9 Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay Bộ TS. Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

10 Các giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN Bộ TS. Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Pháp luật thương mại, tài chính quốc tế và Tổng hợp, Vụ Pháp luật quốc tế