Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ đăng ký bất động sản tại Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2005

2 Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999 Cơ sở TS. Phạm Văn Lợi

2001

3 Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2007

4 Đánh giá các quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự Bộ PGS.TS Hoàng Thế Liên

2003

5 Một số vấn đề về chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2006

6 Một số vấn đề bảo đảm thực hiện Bộ luật Dân sự Bộ PGS. TS. Hoàng Thế Liên

1998

7 Nghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của Quốc triều hình luật thời nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức) Bộ

2003

8 Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003

9 Cơ sở khoa học để xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường Bộ Nguyễn Bình

2000

10 Xây dựng khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường Bộ TS. Trần Hồng Hà

2000