Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

2 Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện - thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Bộ Lê Thị Thu Ba

2005

3 Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp - thực trạng và giải pháp đổi mới Bộ ThS. Lê Hải Yên

2003

4 Đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

5 Bình luận Luật Hôn nhân gia đình Bộ TS. Hoàng Thế Liên

6 Nghiệp vụ thanh tra tư pháp - Cơ sở lý luận và thực tiễn Bộ Trần Quốc Phú

2003

7 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới Bộ Nguyễn Duy Lãm

2004

8 Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Bộ Nguyễn Quốc Việt

2004

9 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy pháp luật trong môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông Bộ TS. Nguyễn Đình Lộc

2002

10 Tăng cường năng lực giảng dạy môn Luật môi trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội Bộ Bùi Ngọc Cường

2003