Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
11 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thành phố Hải phòng Cơ sở TS. Nguyễn Văn Thái

2013

12 Xây dựng cẩm nang về đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003

13 Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Bộ Nguyễn Quốc Việt

2004

14 Bình luận Pháp lệnh Thi hành án dân sự Bộ ThS. Đinh Mai Phương

2005

15 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh lý lịch tư pháp Bộ TS. Trần Thất

2007

16 Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - những điểm tương đồng, khác biệt và giải pháp hoàn thiện Bộ TS. Đinh Mai Phương

2005

17 Bình luận Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

18 Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

19 Các tổ chức xã hội nghề nghiệp và hiệp hội kinh tế với việc xây dựng chính sách và pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Bộ TS. Võ Đình Toàn

2007

20 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương Bộ TS.Trần Văn Quang

2007