Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
21 Nội luật hóa các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết và tham gia phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ TS. Hoàng Phước Hiệp

2007

22 Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển Bộ Nguyễn Văn Tuân

2003

23 Hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng, vấn đề đặt ra và phương hướng đổi mới Cơ sở Nguyễn Thu Giang

2003

24 Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trước yêu cầu gia nhập Công ước LaHay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi Bộ TS. Vũ Đức Long

2005

25 Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn Bộ TS. Dương Thị Thanh Mai

1997

26 Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

27 Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện - thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Bộ Lê Thị Thu Ba

2005

28 Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp - thực trạng và giải pháp đổi mới Bộ ThS. Lê Hải Yên

2003

29 Đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

30 Bình luận Luật Hôn nhân gia đình Bộ TS. Hoàng Thế Liên