Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
21 Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp - thực trạng và giải pháp đổi mới Bộ ThS. Lê Hải Yên

2003

22 Đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

23 Bình luận Luật Hôn nhân gia đình Bộ TS. Hoàng Thế Liên

24 Nghiệp vụ thanh tra tư pháp - Cơ sở lý luận và thực tiễn Bộ Trần Quốc Phú

2003

25 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới Bộ Nguyễn Duy Lãm

2004

26 Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Bộ Nguyễn Quốc Việt

2004

27 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy pháp luật trong môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông Bộ TS. Nguyễn Đình Lộc

2002

28 Tăng cường năng lực giảng dạy môn Luật môi trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội Bộ Bùi Ngọc Cường

2003

29 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cấp ý kiến pháp lý đối với các khoản vay nước ngoài Bộ TS. Hoàng Phước Hiệp

2002

30 Thực trạng và phương hướng cải cách chế độ tiền lương đối với một số chức danh tư pháp Bộ Hà Thị Nga

2004