Đề tài

STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
21 Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

22 Các tổ chức xã hội nghề nghiệp và hiệp hội kinh tế với việc xây dựng chính sách và pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Bộ TS. Võ Đình Toàn

2007

23 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương Bộ TS.Trần Văn Quang

2007

24 Nội luật hóa các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết và tham gia phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ TS. Hoàng Phước Hiệp

2007

25 Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển Bộ Nguyễn Văn Tuân

2003

26 Hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng, vấn đề đặt ra và phương hướng đổi mới Cơ sở Nguyễn Thu Giang

2003

27 Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trước yêu cầu gia nhập Công ước LaHay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi Bộ TS. Vũ Đức Long

2005

28 Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn Bộ TS. Dương Thị Thanh Mai

1997

29 Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

30 Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện - thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Bộ Lê Thị Thu Ba

2005