• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp
Năm bảo vệ

2009

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Khái niệm và các vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế-Lịch sử hình thành và phát triển các mô hình.

3. Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh tế-thương mại quốc tế ở Việt nam.

4. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định của Ủy ban thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) và Phòng thương mại quốc tế Paris (ICC)-Những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật việt nam.

5. Giải quyết tranh chấp thương mại-thương mại quốc tế bằng trọng tài, quá khứ, hiện tại và tương lai.

6. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại tòa án ở Việt Nam-Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật.

7. Giải quyết tranh chấp đầu tư theo các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

8. Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp dân sự - thương mại có yếu tố nước ngoài-thực trạng và giải pháp hoàn thiện trước yêu cầu hội nhập quốc tế

9. Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư theo Công ước ICSID và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

10. Các quy định của WTO về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam khi trở thành thành viên WTO.

11. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của ASEAN và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

12. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của APEC và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

13. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Tòa án của Liên minh Châu âu và các nước theo hệ thống pháp luật Châu Âu lịc địa và những kinh nghiệm rút ra cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

14. Kinh nghiệm của một số nước về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

15. Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế quốc tế của các nước ASEAN.

16. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại trong các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và các nước đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia/New Zealand).

17. Các cơ chế giải quyế các vụ kiện về phá giá hàng hóa nhập khẩu theo pháp luật Hoa Kỳ và Châu Âu.

18. Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại tại các cơ quan, tổ chức không phải là tòa án và trọng tài.

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng