Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
11 Quyền tư pháp - Cơ chế thực hiện và kiểm soát
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

12 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ Viện Khoa học pháp lý
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

13 Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

14 Mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam trong việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

15 Hoạt động quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học ở Bộ Tư pháp - Thực trạng và giải pháp phát triển
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

16 Hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

17 Đánh giá tác động của các kết quả nghiên cứu khoa học đối với việc hoàn thiện thể chế về quản lý ngành Tư pháp
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2012

18 Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  • Bộ Tư pháp
Hà Nội

2013

19 Hội nghị về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2013

20 Hội thảo "Hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo đánh giá tác động giới của Dự án Luật Hộ tịch"
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Quảng Ninh

2013