Hội thảo khoa học

STT Tên hội thảo Cơ quan tổ chức Nơi tổ chức Năm tổ chức
21 Hội thảo "Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp"
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2013

22 Hội thảo "Tiêu chí đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính"
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2013

23 Tập huấn về Công ước CEDAW và các điều ước quốc tế có liên quan
  • Viện khoa học pháp lý
Vĩnh Phúc

2013

24 Hội thảo khoa học "Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp"
  • Viện khoa học pháp lý
Hà Nội

2013

25 Hợp tác đào tạo pháp luật và tư pháp
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2012

26 Lồng ghép các yêu cầu xây dựng hoàn thiện pháp luật, tư pháp đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2012

27 Bàn về các quy định trong Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2012

28 Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Hiến pháp năm 2013
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

29 Thực thi quyền và chủ quyền đối với vùng biển nhìn từ pháp luật chuyên ngành
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2012

30 Đánh giá các kết quả nghiên cứu của Ngành tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn 2000 - 2010
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Hà Nội

2011