• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Khái niệm bảo đảm pháp lý quyền tiếp cận thông tin
Tác giả Lê Thị Hồng Nhung
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1