• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số vấn đề về kiểm soát tập trung kinh tế của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm chung từ một số quốc gia
Tác giả TS. Trần Thị Thu Phương - Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1