• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Nguyên tắc nội luật hoá các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Tác giả TS. Nguyễn Thị Thuận - Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1