• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi
Tác giả TS. Hoàng Văn Tú - Viện Nghiên cứu lập pháp
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1