• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Những điểm mới trong nội dung các quy định về tài nguyên và môi trường của Hiến pháp sửa đổi
Tác giả PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1