• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện quy chế pháp lý chống độc quyền đối với loại hình doanh nghiệp “public utilities”
Tác giả ThS. Đào Ngọc Báu - Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 10
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1