• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số bất cập trong việc áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam hiện nay
Tác giả ThS. Nguyễn Mạnh Thắng - Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1