• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Định hướng hoàn thiện luật tổ chức Chính phủ theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013
Tác giả ThS. Cao Vũ Minh & ThS. Lê Thị Mơ - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 1
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1