• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Pháp luật về xác định lại giới tính - Những bất cập và hướng hoàn thiện
Tác giả Cao Vũ Minh - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Số tạp chí 5
Năm xuất bản 2011
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin -Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 10