• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số vấn đề về cải cách tư pháp ở Trung quốc
Danh mục các bài viết

Một số vấn đề về cải cách tư pháp ở Trung quốc

Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 12/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1