• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Kết quả khảo sát, đánh giá việc thí điểm thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố
Danh mục các bài viết

PHẦN THỨ NHẤT. KHÁI QUÁT VỀ THỪA PHÁT LẠI VÀ QUÁ TRÌNH THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI Ở VIỆT NAM

PHẦN THỨ HAI. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ NHỮNG PHÁT HIỆN CỦA ĐỀ ÁN

 

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Hiển
Số xuất bản 7/2015
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1