• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

I.

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG 30 NĂM ĐỔI MỚI   

1.1.

Nhận thức chung về Nhà nước pháp quyền

1.2.

Những bước tiến trong nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới

1.3.

Những bất cập, hạn chế trong nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta và nguyên nhân

II.

THỰC TIỄN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI

2.1.

Những bước tiến trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Nhà nước ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới

2.2.

Những yếu kém, bất cập trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN trong 30 năm đổi mới

2.3.

Những vấn đề mới đặt ra về tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới

III.

ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

3.1.

Đổi mới nhận thức trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN  

3.2.

Hoàn thiện thể chế tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước...

3.3.

Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của nhà nước  

3.4.

Hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của một số cơ quan nhà nước................................................................................

3.5.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước................................................................................

3.6.

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng............

3.7.

Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi hệ thống pháp luật theo tiêu chuẩn của Nhà nước pháp quyền dân chủ.......

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Hiển
Số xuất bản 6/2015
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1