• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thực tiễn thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm qua khảo sát tại một số địa phương
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................

TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM......

I.

Sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm..............................................................

II.

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về an toàn thực phẩm     

III.

Những văn bản pháp luật chủ yếu về an toàn thực phẩm hiện nay ở Việt Nam.......................................................

THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM............................................................................

I.

Tình hình an toàn thực phẩm hiện nay ở Việt Nam.......

II.

Thực trạng tổ chức thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm..............................................................

III.

Thực trạng hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm...........................................

IV.

Thực trạng tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tiễn hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đảm bảo thi hành....................................................

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM....................................

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Hiển
Số xuất bản 9/2015
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1