• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Vấn đề lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÓM LỢI ÍCH VÀ LỢI ÍCH NHÓM TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT   

 

- ThS. Cao Xuân Phong, Viện Khoa học pháp lý,
Bộ Tư pháp;

- CN. Trần Thị Lan Phương, Viện Khoa học pháp lý,
Bộ Tư pháp.

PHẦN II: MỘT SỐ PHÂN TÍCH VỀ LỢI ÍCH NHÓM VÀ PHÒNG NGỪA LỢI ÍCH NHÓM TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM...................................................................

 

- TS. Nguyễn Đức Lam - Văn phòng Quốc hội;

- Nhóm nghiên cứu Viện Khoa học Pháp lý,
Bộ Tư pháp.

PHẦN III: LỢI ÍCH NHÓM VÀ PHÒNG NGỪA LỢI ÍCH NHÓM TỪ THỰC TIỄN CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)......................................................

 

- LS. Phan Minh Thủy - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Hiển
Số xuất bản 10/2015
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1