• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Trách nhiệm hành chính đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết
Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản
Số xuất bản 1/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1