• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013
Danh mục các bài viết

CHƯƠNG I QUYỀN HÀNH PHÁP VÀ THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NHÀ NƯỚC  PHÁP QUYỀN

CHƯƠNG II. QUYỀN HÀNH PHÁP VÀ THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013


CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 2/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1