• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Định hướng chính sách xây dựng Luật Đăng ký tài sản tại Việt Nam
Danh mục các bài viết

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN

 ThS. Nguyễn Quang Hương Trà

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp

 MỘT SỐ ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng Phòng Quản lý nghiệp vục gia giao dịch bảo đảm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp

CHÍNH SÁCH CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRONG LUẬT ĐĂNG KÝ TÀI SẢN

 

TS. Hồ Quang Huy,  Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 3/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1