• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Uỷ quyền lập pháp - thực tiễn quốc tế và cơ chế thực hiện trong điều kiện của Việt Nam
Danh mục các bài viết

I. QUYỀN LẬP PHÁP VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA UỶ QUYỀN LẬP PHÁP

II. CÁC TIÊU CHÍ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA ỦY QUYỀN LẬP PHÁP

III. VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT ỦY QUYỀN LẬP PHÁP

IV. VẤN ĐỀ ÁP DỤNG ỦY QUYỀN LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM

V. CƠ CHẾ THỰC HIỆN UỶ QUYỀN LẬP PHÁP TRONG ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆT NAM

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 4/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1