• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Pháp luật về ban hành quyết định hành chính - Kinh nghiệm của một số quốc gia và gợi ý tham khảo cho Việt Nam
Danh mục các bài viết

I. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

II. PHÁP LUẬT VỀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHO VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 5/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1