• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Tự quản địa phương – Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý tham khảo cho Việt Nam
Danh mục các bài viết

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ QUẢN ĐỊA PHƯƠNG

MÔ HÌNH TỰ QUẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

KHẢ NĂNG TIẾP THU VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ YẾU TỐ HỢP LÝ CỦA CHẾ ĐỘ TỰ QUẢN ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 6/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1