• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người - Kinh nghiệm một số nước và định hướng cho Việt Nam
Danh mục các bài viết

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC THIẾT CHẾ QUỐC GIA BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

TS. Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội khóa XIV

MỘT SỐ THIẾT CHẾ QUỐC GIA BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI

ThS. Nguyễn Thị Hằng Như, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

ĐỀ XUẤT THIẾT CHẾ QUỐC GIA BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

ThS. Cao Xuân Phong, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 8/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1