• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
Danh mục các bài viết

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về vai trò của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

Chuyên đề 2: Thực tiễn vai trò của Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người thời gian qua.

Chuyên đề 3: Một số giải pháp bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò bảo vệ quyền con người của Bộ Tư pháp Việt Nam thời gian tới phù hợp với tinh thần HIến pháp năm 2013

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 1/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...