• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thực trạng đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội ở Việt Nam
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

I.

CÁC LUẬN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI Ở VIỆT NAM   

II.

THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG VÀ TỶ LỆ VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ NGƯỜI BÀO CHỮA THAM GIA

1.

Giai đoạn khởi tố vụ án

2.

Giai đoạn xét xử

III.

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI VỀ QUYỀN BÀO CHỮA

IV.

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA VÀ CÁC QUYỀN TỐ TỤNG CÓ LIÊN QUAN

V.

NHỮNG KHÓ KHĂN CHÍNH CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG KHI THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA

VI.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA

VII.

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ THỂ CHẾ

VIII.

MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

1.

Một số kết luận khoa học rút ra từ kết quả nghiên cứu khảo sát về thực trạng đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội ở Việt Nam

2.

Một số đề xuất, kiến nghị

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 2/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...