• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Pháp luật cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và vấn đề hoàn thiện Luật Cạnh tranh của Việt Nam
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

1.

TS. TRẦN THỊ QUANG HỒNG: Luật Cạnh tranh trên thế giới và ở Việt Nam: Sự hình thành và những nội dung cơ bản

2.

ThS. PHÙNG VĂN THÀNH: Tình hình thực thi Luật Cạnh tranh năm 2004 - Những hạn chế bất cập và định hướng sửa đổi, hoàn thiện

3.

TS. NGUYỄN ANH TUẤN: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh

4.

TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG: Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam

5.

BÙI NGUYỄN ANH TUẤN: Hướng tới kiểm soát tập trung kinh tế hiệu quả tại Việt Nam

6.

ThS. HOÀNG THỊ YẾN: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trên thế giới và Việt Nam và định hướng sửa đổi Luật Cạnh tranh

7.

NCS. TRƯƠNG HỒNG QUANG: Cơ quan quản lý cạnh tranh tại Việt Nam - Thực tiễn và giải pháp đổi mới nhìn từ mô hình thế giới

8.

ĐOÀN TỬ TÍCH PHƯỚC: Một số vấn đề về hoàn thiện cơ chế thực thi Luật Cạnh tranh

9.

ThS. PHÙNG VĂN THÀNH: Xây dựng chương trình khoan hồng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam

10.

BÙI NGUYỄN ANH TUẤN: Các cam kết quốc tế về luật và chính sách cạnh tranh của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 3/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...