• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số xu hướng mới về quyền con người tại Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................

3

I.

CÁC THẾ HỆ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ XU HƯỚNG MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI.....................................

4

1.

Các thế hệ quyền con người..........................................

4

1.1.

Thế hệ quyền con người thứ nhất: nhóm quyền dân sự và chính trị......................................................................

5

1.2.

Thế hệ quyền con người thứ hai: nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa............................................................

6

1.3.

Thế hệ quyền con người thứ ba: nhóm quyền tập
thể - phát triển
.................................................................

7

2.

Xu hướng mới về quyền con người...............................

9

II.

THỰC TIỄN MỘT SỐ XU HƯỚNG MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TẠI VIỆT NAM.......................................

12

1.

Quyền con người gắn với sự phát triển của khoa học kĩ thuật.............................................................................

12

1.1.

Quyền con người gắn với sự phát triển của internet.....

12

1.2.

Quyền con người gắn với sự phát triển của y học........

16

2.

Quyền của một số đối tượng dễ bị tổn thương..............

17

2.1.

Quyền của người dân tộc thiểu số.................................

17

2.2.

Quyền của người khuyết tật...........................................

22

2.3.

Quyền của lao động di dân tự do từ nông thôn ra
đô thị................................................................................

26

2.4.

Quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới..

39

III.

KẾT LUẬN.....................................................................

52

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 4/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...