• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Áp dụng tập quán trong công tác xét xử án dân sự ở Việt Nam
Danh mục các bài viết

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẬP QUÁN VÀ ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.................................

ThS. Lê Thị Thúy Nga - Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu pháp luật dân sự - kinh tế, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

MỘT SỐ TẬP QUÁN ĐIỂN HÌNH ĐIỀU CHỈNH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở NƯỚC TA....

ThS. Lê Thị Hoàng Thanh - Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................................................

ThS. Lê Thị Hoàng Thanh - Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 5/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...